XML English Abstract Print


1- 1. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2- 2. دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
3- 3. کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران. ، beiranvandreza@ymail.com
4- 4. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، اهواز، ایران
5- 5. دانشجوی پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
6- 6. دانشجوی کاردانی فوریتهای پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
چکیده:   (4006 مشاهده)

مقدمه و اهداف: انتقال خون منظم در بیماران مبتلا به کم خونی همولیتیک ارثی، به خصوص تالاسمی، موجب بقای بیشتر آن ها می شود امااز طرفی احتمال ورود ویروس های منطقه ای مثل ویروس هپاتیت از راه انتقال خون بالاتر می رود. به منظور مشخص کردن این بیماری ها و سایر عوارض در افراد مبتلا به بتاتالاسمی، این مطالعه با هدف بررسی یافته های آزمایشگاهی و دموگرافیک در افراد مبتلا به بتاتالاسمی در شهرستان دزفول در سال 1394 انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی جمع آوری اطلاعات با مراجعه به پرونده های موجود در درمانگاه تالاسمی شهرستان دزفول صورت گرفت. این اطلاعات مشمتل بر جنسیت، سن، محل سکونت، قومیت، گروه خونی، نوع خون تزریقی، فاصله تزریق خون، داروهای مصرفی، واکسیناسیون های انجام شده، بیماری های زمینه ای، عمل های جراحی انجام شده و زمان انجام آن­ها بودند.

نتایج: پرونده 174 بیمار مبتلا به بتاتالاسمی با میانگین سنی 60/23 سال وارد مطالعه گردید. دراین مطالعه 23 نفر (2/13 درصد) تالاسمی نوع اینترمدیا و 151 نفر (8/86 درصد) نوع ماژور بودند. میانگین آخرین فریتین سرم 60/2760 بدست آمد. آزمون t مستقل نشان داد که بین نوع تالاسمی و سن تشخیص تالاسمی رابطه آماری معنی داری وجود داشت(000/0P=). بین سن و فاصله تزریق خون همبستگی مثبت و معنی دار آماری مشاهده شد به طوریکه با افزایش سن فاصله بین تزریق خون نیز افزایش یافته بود(004/0P=)(21/0r=).

نتیجه گیری: باتوجه به پایین بودن آمار بیماریهای تشخیص داده شده همراه با تالاسمی بخصوص بیماریهای قلبی، انجام آزمایشات دقیق تر ضروری بنظر می رسد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸