XML English Abstract Print


1- 1. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
2- 2. استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
3- 3. استاد گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ، P.yavari-grc@sbmu.ac.ir
چکیده:   (1809 مشاهده)

مقدمه  و اهداف: سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع و پنجمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میزان بروز سرطان کولورکتال در مردان و زنان با شاخص توسعه انسانی و اجزای آن در استان های ایران انجام شده است.

روش کار: این مطالعه یک بررسی اکولوژیک، برای تعیین ارتباط میزان بروز سرطان کولورکتال در مردان و زنان با شاخص توسعه انسانی می باشد، که براساس اطلاعات مرکز ثبت سرطان و داده های سرشماری مرکز آمار ایران انجام شده است. از آنالیز همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط بین میزان بروز سرطان کولورکتال و شاخص توسعه انسانی و اجزای آن استفاده شده است. سطح معناداری آماری 05/0  در نظر گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزارSPSS (Version 23) انجام گردید.

یافته ها: بیشترین میزان بروز سرطان کولورکتال در مردان، به ترتیب در استان های تهران (78/16)، آذربایجان شرقی (41/14)، سمنان (62/13) و بیشترین میزان بروز سرطان کولورکتال در زنان، به ترتیب در استان های تهران (47/18)، سمنان (80/14) و آذربایجان شرقی (82/12) گزارش شده است. نتایج بررسی نشان داد بین میزان بروز سرطان کولورکتال در مردان (605/0=r) و زنان (661/0=r) با شاخص توسعه انسانی همبستگی مثبت وجود دارد، این رابطه از نظر آماری معنی دار می باشد (P<0.001).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان بروز سرطان کولورکتال در استان هایی که شاخص توسعه انسانی بالاتری دارند. لذا بررسی بروز سرطان توسط شاخص توسعه انسانی و اجزای آن می تواند برای نشان دادن تصویر واضح تری از توزیع سرطان در هر کشور مفید باشد و برای پیشگیری از سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۴