XML English Abstract Print


1- دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران ، alahdadi90@ut.ac.ir
3- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
4- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
چکیده:   (1908 مشاهده)

مقدمه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی آزمون تشخیص اختلالات مصرف دارو (DUDIT) در بین افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در ایران صورت گرفت. همچنین نمرات DUDIT در مورد تعدادی از عوامل دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: پرسشنامه DUDIT به زبان فارسی ترجمه و سپس ترجمه وارون شد و مقایسه آن با نسخه اصلی صورت گرفت. پس از اجرای مقدماتی روی 20 آزمودنی، اصلاحات لازم انجام شد. تعداد 281 آزمودنی مبتلا به سوءمصرف مواد از زندان، خوابگاه و کمپ‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه‎ ویژگی‌های دموگرافیک، آزمون تشخیص اختلالات مصرف دارو (DUDIT)، پرسشنامه شدت اعتیاد (SDS) و پرسشنامه وابستگی لیدز (LDQ) استفاده شد. برای تحلیل داده‎ها از روش‎های تحلیل عاملی تأییدی، ضریب آلفای کرونباخ، ضریب دونیمه کردن گاتمن و روایی همگرا استفاده شد.

نتایج: یافته‎ها از ساختار تک عاملی DUDIT حمایت کرد. آلفای کرونباخ و آزمون دونیمه کردن گاتمن به ترتیب 81/0 و 68/0 بدست آمد. بررسی روایی همگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس DUDIT با مقیاس‌های LDQ  و SDS به ترتیب 61/0 و 46/0 بود. سابقه مصرف در خانواده، سکونت در کمپ، مصرف همزمان چند ماده و استفاده از چند روش مصرف بطور همزمان بیشترین نمره را در DUDIT حاصل نمودند.

نتیجه­ گیری: نسخه فارسی DUDIT از ویژگی‎های روانسنجی مناسبی در بین جمعیت ایرانی مبتلا به سوءمصرف مواد برخوردار است. توجه به عوامل دموگرافیک مؤثر بر افزایش اختلالات مصرف مواد، در برنامه‎ریزی‎های پیشگیری و درمان، لازم است.

واژه‌های کلیدی: سوءمصرف مواد، DUDIT، پایایی، روایی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۴