XML English Abstract Print


1- دامپزشک، اداره کل دامپزشکی استان بوشهر
2- دانش آموخته PhD اپیدمیولوژی،موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران. ایران
3- دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده:   (1717 مشاهده)

مقدمه و هدف: بروسلوز یکی از مهمترین بیماریهای با اهمیت اقتصادی و مشترک انسان و دام در بسیاری از مناطق جهان است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت گوسفند و بز و گاو روستایی استان بوشهر می­باشد.

روش کار: مطالعه به صورت مقطعی و در سالهای 1391 تا 1393 انجام گرفت. در مجوع در مورد جمعیت گاوی، از 118 روستا و 891 راس گاو و در مورد جمعیت گوسفندی، از 202 روستا، 526 گله و 10246 راس گوسفند و بز (3064 راس گوسفند و 7182 راس بز) نمونه­برداری شد. بر روی نمونه­ها ابتدا آزمون غربالگری رزبنگال و سپس بر روی نمونه­های مثبت آزمونهای تکمیلی 2 مرکاپتواتانول و رایت انجام گرفت.

نتایج: در جمعیت گاو روستایی، 24 روستا از 118 روستا، 34/20% (CI 95%: 73/28-49/13) و 30 راس گاو از 891 راس گاو، 36/3% (CI 95%:  77/4-28/2%)، نمونه­برداری شده، سرم مثبت بودند. در جمعیت گوسفند و بز روستایی، 89 روستا از 202 روستا، 06/44% (CI 95%: 20/51-10/37)، 142 گله از 526 گله، 27% (CI 95%: 31-25/23)، و 335 راس گوسفند و بز (119 راس گوسفند و 216 راس بز) از 10246 راس گوسفند و بز، 27/3% (CI 95%: 63/3-93/2)، سرم مثبت بودند.  همچنین شیوع بروسلوز در سطح فردی در مجموع دامها در سال 1391 برابر 53/3% و به طور معنی­داری بیشتر از سال 1392 که برابر 59/2% است،  بود(P=0.02). در مجموع 3 سال، شیوع بروسلوز در گوسفندان (88/3%) به طور معنی­داری بالاتر از شیوع در بزها (3%) (P=0.02) و  شیوع در جنس ماده (52/3%) به طور معنی­داری بالاتر از جنس نر(58/1%)  بود (P<0.001). 

نتیجه­گیری: با توجه به کاهش میزان شیوع بیماری، اجرای برنامه توام تست و کشتار دامهای آلوده و واکسیناسیون دامهای حساس میتواند موجب کاهش بیشتر شیوع بیماری و کنترل آن در جمعیت دامی کشور گردد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۴