XML English Abstract Print


1- دستیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
2- دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده ی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، holakoik@hotmail.com
چکیده:   (2204 مشاهده)

مقدمه و اهداف:  به دنبال طغیان یک بیماری گاستروآنتریت در تاریخ 27 خرداد 1393 در دانشجویان ساکن خوابگاه، مطالعه حاضر با هدف بررسی این طغیان و شناسائی عوامل موثر بر ابتلا دانشجویان انجام پذیرفت.

روش کار: مطالعه به صورت مورد – شاهدی با بررسی دانشجویان ساکن خوابگاه در یک دانشگاه انجام شد. تعداد  70 نفر در هر گروه مورد و شاهد، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از نسبت شانس با حدود اطمینان 95% برای ارزیابی ارتباط بین بیماری و مواجهه (مصرف مواد غذایی مختلف) استفاده شد. تمامی آنالیزها با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 11 انجام شد.

یافته ها: منحنی طغیان نشان دهنده یک طغیان تک منبعی با دوره کمون 36-12 ساعته بود. نسبت شانس ابتلا به گاستروانتریت در مصرف کنندگان بستنی، شربت خانگی، و سبزیجات تازه به ترتیب 36/0 (حدود اطمینان 95 درصد: 79/0-16/0)، 45/0 (حدود اطمینان 95 درصد: 97/0-2/0)، و 34/0 (حدود اطمینان 95 درصد: 83/0-13/0) محاسبه شد. مصرف ناهار در روز 27 خردادنیز بعنوان عامل خطر برای ابتلا نشان داده شد بطوریکه نسبت شانس خام برای لوبیاپلو 47/69 (حدود اطمینان 95 درصد: 81/612-52/15) و برای آش رشته 2/33 (حدود اطمینان 95 درصد: 53/136-19/10) بدست آمد.

نتایج مدل نهایی چندمتغیره نشان داد شانس ابتلا به گاستروآنتریت در مصرف کنندگان ناهار روز 27 خرداد با تطبیق سایر متغیرهای درون مدل 48/178 بار بیشتر برای لوبیا پلو (با حدود اطمینان 95 درصد: 15/1177-0/26)، 81/61 بار بیشتر برای آش رشته (با حدود اطمینان 95 درصد: 9/276-8/13)، و 74% کمتر در مصرف کنندگان بستنی (نسبت شانس26/0 با حدود اطمینان 95 درصد: 66/0-10/0)گزارش شده است.

نتیجه گیری:بنظر می رسد مصرف نهار سلف دانشگاه در تاریخ 27 خرداد با ابتلا به گاستروآنتریت ارتباط داشته است. توصیه می شود همزمان با معاینات سالیانه پرسنل مسئول در تهیه و پخت غذا، نکات بهداشتی در پختن و نگهداری مواد غذایی بخصوص در اماکن تجمعی مانند مدارس و دانشگاهها در پیشگیری از بروز طغیانهای ناشی از غذا اهمیت دارد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۴