XML English Abstract Print


1- استاد، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3- متخصص داخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
4- دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
5- کارشناس ارشد مامایی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
6- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران ، dnshirvani@gmail.com
7- دانشجوی دکتری علوم تغذیه، گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (1489 مشاهده)
مقدمه و اهداف: رضایت­مندی گیرندگان خدمات سلامت به عنوان یکی از شاخص­های سنجش کیفیت و تعیین میزان اثربخشی خدمات همواره مورد توجه سیاست­گذاران و مجریان قرار دارد. این مطالعه به منظور تعیین رضایت­مندی مادران از خدمات واحدهای سطح اول نظام شبکه ایران و عوامل وابسته به آن انجام گرفت.
روش­ کار: این مطالعه مقطعی بر اساس میزان بروز مرگ مادر در شش استان ایران در سال 1394 انجام گرفت. در هر استان 24 مرکز بهداشتی دولتی به طور طبقه­ای و تصادفی انتخاب شدند. در هر مرکز منتخب 15 تا 20 مادری که حداقل با یک بار مراقبت دوره بارداری تحت پوشش بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، به طور همزمان از پرونده بهداشتی و مصاحبه با مادران جمع­آوری و در نرم­افزار SPSS18 تحلیل شد.
یافته ها: از بین 2722 مادر شرکت­کننده در مطالعه، 2187 نفر(3/80 درصد) از شرایط، تسهیلات و ارائه­دهنده خدمات راضی و 535 نفر(7/19 درصد) ناراضی بودند. بالا­ترین سطح رضایت­مندی مادران در خصوص نحوه برخورد، کامل بودن خدمات، آموزش­های کارکنان بهداشتی، کافی بودن مکمل­های دارویی و پایین­ترین سطح رضایت­مندی در خصوص میزان آموزش پزشک و فاصله بین منزل تا  واحد بهداشتی بود. بین 16 متغیر دموگرافیک و رضایت­مندی مادران ارتباط معنی­دار وجود داشت(0/05>P).

نتیجه­ گیری: این مطالعه نشان داد که حدود یک پنجم مادران از واحدهای سطح اول نظام شبکه ایران ناراضی و عوامل زیادی در رضایت­مندی­شان تاثیرگذار بود. پیشنهاد می­گردد نسبت به افزایش رضایت­مندی برنامه­های مداخله­ای طراحی و اجرا گردد.

واژگان کلیدی: رضایت­مندی، مادران، دوره­ بارداری، پس از زایمان، نظام شبکه، ایران
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۱