XML English Abstract Print


چکیده:   (723 مشاهده)
مقدمه واهداف: وبا به عنوان یکی از تهدیدات سلامت عمومی در کشورهای در حال توسعه مطرح است و اهمیت رخداد آن با تغییرات اقلیمی و متغیرهای هواشناسی مورد توجه قرار گرفته است. در ابن مطالعه  روند بیماری وبا و و اپیدمی های رخ داده در 50 سال اخیر  و بازه زمانی ده ساله به تفکیک استانهای مختلف بر اساس متغیرهای اقلیمی بارش و دما مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در یک مطالعه صورت کوهورت گذشته نگر با استفاده از نظام ثبت وزارت بهداشت در مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، کل موارد وبا و اپیدمی های بیماری در کشوراز سال 1344 تا سال 1394  و همچنین موارد بروز در سالهای 1384 تا 1393به تفکیک استانها، روند بیماری بررسی شد و داده های دما و بارش برای مدت زمان مشابه نیز از سایت سازمان هواشناسی برای هر استان به دست آمد. در تحلیل داده ها از آزمونهای ضریب همبستگی  و  مدل رگرسیون  Mixed-effects binomial   با در نظر گرفتن متغیر تعداد موارد وبا متغیر وابسته و متغیرهای دما ، میزان بارش، سال به عنوان هم نوسان استفاده شد.
نتایج: در دهه اخیر، دو طغیان در موارد وبا در سالهای 1384 و 1390 اتفاق افتاده است. همبستگی مثبت معنی داری بین موارد وبا با میزان بارش دیده شد (008/0=p و 168=r) . اما همبستگی با دمای هوا وجود نداشت (772/0=p و 018/0=r). بر اساس نتایج مدل نهایی، با افزایش هر یک میلی متر بارش نسبت میزان بروز  سال بعد 9/10% افزایش یافته است.  همچنین از سال 1384 تا 1393هر ساله نسبت میزان بروز برابر با 7/14% کاهش یافته است و این کاهش معنی دار بوده است (021/0=P). همچنین در طی دهه اخیر،  بیشترین نسبت میزان  بروز به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچیستان، قم،  تهران، کرمان و هرمزگان بوده است. 
  نتیجه گیری: در سالهای اخیر تعداد موارد سالانه وبا بسیار محدود شده است و روند کلی  بروز وبا در طی ده ساله اخیر کاهشی بوده است. لذا رخداد بیماری پیامدی از پارامتر بارش باران در سال قبل می باشد که با افزایش بارش احتمال رخداد اپیدمی در سال بعد را افزایش می دهد اما تغییرات دما، تاثیری در رخداد اپیدمی های وبا نشان نداد. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲