مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره جاری: 1401، دوره 18 ،شماره 3
شاپای چاپی: ۱۷۳۵-۷۴۸۹
شاپای الکترونیکی: ۲۲۲۸-۷۵۰۷
صاحب امتیاز: انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
مدیر مسئول: دکتر پروین یاوری
سردبیر: دکتر ابوالحسن ندیم
معاون سردبیر: دکتر مسعود یونسیان
مدیراجرایی: دکتر احسان مصطفوی
ویراستار انگلیسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستاران فارسی: دکتر حسام الدین اکبرین، دکتر منوچهر کرمی
امور رایانه‌: الهام کوکبی

مسئول ارتباطات: الهام کوکبی
طرح و صفحه‌آرایی: فاطمه ریاضی


 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
http://irje.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب