مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:
دکتر پروین یاوری، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

سردبیر:
دکتر ابوالحسن ندیم، دکتری تخصصی.

استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

معاون سردبیر:

دکتر مسعود یونسیان، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 
هیات تحریریه:

دکتر علی اردلان، دکتری تخصصی.
دانشیار اپیدمیولوژی، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 
دکتر حسام الدین اکبرین، دکتری تخصصی
استادیار اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران.

دکتر علیرضا باهنر، دکتری تخصصی.

استاد اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران.

دکتر حمید برادران، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر جلال پورالعجل،دکتری تخصصی اپیدمیولوژی.
دانشیار اپیدمیولوژی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.

دکتر فرشاد پورملک، پژوهشگر فوق دکتری اپیدمیولوژی.
دانشکده پزشکی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا.

دکتر زینت حتمی، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر شاکر سالاری لک، دکتری تخصصی.
دانشیار اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.

دکترحسین صباغیان، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر اکبر فتوحی، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر منوچهر کرمی، دکتری تخصصی.
دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.

دکتر سیدعباس متولیان، دکتری تخصصی.
دانشیار اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر سیدرضا مجدزاده، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر احسان مصطفوی، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، انستیتو پاستور ایران.
دکتر کیومرث ناصری، دکتری تخصصی.

استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر سیدمهدی نورایی، دکتری تخصصی.
استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر کورش هلاکویی نائینی، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر پروین یاوری، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر مسعود یونسیان، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 

مدیراجرایی:
دکتر احسان مصطفوی، دکتری تخصصی.
استاد اپیدمیولوژی بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.


ویراستار انگلیسی:
اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویراستاران فارسی:
دکتر حسام الدین اکبرین
دکتر منوچهر کرمی

امور رایانه:
الهام کوکبی

مسئول ارتباطات:
الهام کوکبی

طرح و صفحه آرایی:
فاطمه ریاضی
نشانی مطلب در وبگاه مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
http://irje.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب