مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر ابوالحسن ندیم
سردبیر

دکتر احسان مصطفوی
مدیر اجرایی

نشانی: تهران، کدپستی: 1417613151 

تلفن: 88974463
نمابر: 88974463

همراه: 09353650403

پست الکترونیک: irje@tums.ac.ir و irea.journal@gmail.com

وب سایت: http://irje.tums.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
http://irje.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب