مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر
دکتر ابوالحسن ندیم
مدیر اجرایی
دکتر احسان مصطفوی

نشانی: تهران، کدپستی: ۱۴۱۷۶۱۳۱۵۱ 

 

پست الکترونیک: irjetums.ac.ir و irea.journalgmail.com

وب سایت: https://irje.tums.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران:
http://irje.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب